Talin Tallaajat ry – säännöt
Hyväksytty 3.10.2015

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Talin Tallaajat ry ja sen kotipaikkana on Helsingin kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea, edistää ja kehittää paikallista urheilu- ja liikuntaharrastustoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää neuvontaa ja opastusta jäsenilleen ja järjestää kilpailuja, näytöksiä ja kursseja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään vuotuisen jäsenmaksun, järjestää myyjäisiä, kursseja, arpajaisia ja juhlia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta harrastusvälineitä.

3. Jäsenyysehdot

Varsinaisiksi jäseniksi, joilla on kaikissa yhdistyksen kokouksissa sekä puhe- että äänioikeus, hallitus voi hyväksyä henkilön joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Kannatusjäseniksi voivat liittyä toisiin frisbeegolfseuroihin kuuluvat yksityishenkilöt, muut yksityishenkilöt, rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa sekä puhe- että äänioikeus.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Mikäli jäsen ei ole maksanut vuotuista jäsenmaksuaan vuoteen, katsotaan jäsenen eronneen yhdistyksestä.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaiset ja kannatusjäsenet ovat velvollisia maksamaan yhdistyksen syyskokouksessa määrätyn jäsenmaksun. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu voivat olla erisuuruiset. Kunniajäsen ei ole maksuvelvollinen.

6. Hallitus

Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 4 ja enintään 6 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla täysi-ikäisiä.

Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan niin, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen toimikauden jälkeen erovuoroiset määrätään arvalla, jolloin erovuoroisten ensimmäiseksi toimikaudeksi tulee yksi vuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii, kuitenkin vähintään 2 kertaa vuodessa.

Hallitus on päätösvaltainen kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kukin yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen esityslista
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä loka-joulukuussa.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen esityslista
 • vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 • valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnäolevalla varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla sähköposteilla.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kohden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.